n.jpg nn.jpg nnnn.jpg

Algemene voorwaarden

Click for the English versionbritishflag

 

1. Definities


In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

1.1 Sakura Tattoo: gevestigd te Amsterdam op de Zeedijk 58a.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Sakura Tattoo tot het laten aanbrengen van een tatoeage  alsook die door Sakura Tattoo wordt behandeld of aan wie Sakura Tattoo producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen  Sakura Tattoo en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage of andere cosmetische behandeling.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Sakura Tattoo en Opdrachtgever, waarbij Sakura Tattoo als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Sakura Tattoo worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Sakura Tattoo worden zonder enige uitzondering geleverdnimmer door de door Sakura Tattoo en  afzonderlijk handelende personen die door of namens Sakura Tattoo zijn ingeschakeld.


2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Sakura Tattoo aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Sakura Tattoo gehanteerde Algemene Voorwaarden.

3. Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Sakura Tattoo worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Sakura Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Sakura Tattoo aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan Sakura Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Sakura Tattoo of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Sakura Tattoo te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 Sakura Tattoo brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.6 Sakura Tattoo heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Sakura Tattoo het recht de Opdracht te weigeren.

3.7 Teksten en cijfers dienen door de Opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hieruit voortvloeien zijn voor het risico van de Opdrachtgever.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Door opdracht te geven aan Sakura Tattoo erkent Opdrachtgever dat Sakura Tattoo een inspanningsverbintenis heeft. Sakura Tattoo zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Sakura Tattoo kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Sakura Tattoo is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval Sakura Tattoo aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Sakura Tattoo voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Sakura Tattoo terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.

4.4 Sakura Tattoo bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.


4.5 Sakura Tattoo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aangebrachte schade aan kleding of dergelijken van de Opdrachtgever.

5. Garantie

Sakura Tattoo gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Sakura Tattoo en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Amsterdam, behoudens indien Sakura Tattoo als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

7. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

8. Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van Sakura Tattoo en door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.

© Sakura Tattoo Amsterdam.

 

 

 

Terms and conditions

 

1. Definitions

In these terms and conditions the following terms are used:

1.1 Sakura Tattoo; located in Amsterdam on the Zeedijk 58a.

1.2 Client. The natural person, which gives an order to Sakura Tattoo to apply a tattoo as well as which is treated by Sakura Tattoo or to which Sakura Tattoo delivers products or services.

1.3 Agreement. Every agreement between Sakura Tattoo and client to deliver product(s) or service(s), including applying a tattoo or other cosmetic treatment.

 

2  Applicability

2.1 These terms and conditions are applicable to all agreements between Sakura Tattoo and client, on to which Sakura Tattoo serves as a (potential) seller and/or supplier of products and/or services. By these terms and conditions can only be deviated in writing and with expressly consent of Sakura Tattoo.

 

2.2 All deliveries of products and/or services by Sakura Tattoo will be delivered with no exceptions by Sakura Tattoo and never by the seperate acting persons which are enabled by or called by Sakura Tattoo.

 

2.3 The client who enters an agreement with Sakura Tattoo expressly agrees with these by Sakura Tattoo used terms and conditions.

 

3. Accountability and own risk

 

3.1 All orders of the client to Sakura Tattoo are provided on the client’s own risk.

 

3.2 By giving order to Sakura Tattoo to apply a tattoo or another cosmetic treatment declares to be familiar with all possible consequences of the treatment, including medical, psychic and corporate-social consequenses. It is known to the client that the by or through  Sakura Tattoo applied body-adorments never can be removed completely or in a cosmetic attractive way removed.

 

3.3 By giving order to Sakura Tattoo to apply a tattoo or other cosmetic treatment, the client declares that he/she is in good health, doesn’t suffers from any form of allergy, hemofily, diabetes, immune-disorder, skin-disorder or otherwise and is not infected with blood-transferable diseases (like HIV, Hepatitis A, B, C, or other(s) and that his/her treartment also cannot be a danger to the health of the employees of Sakura Tattoo.

 

3.4 The client vouches that he/she has reached the age of 16 or older and that he/she has taken the decision to get a tattoo applied by Sakura Tattoo in good consideration.

 

3.5 Sakura Tattoo doesn’t apply tattoos on persons under the age of 16, not even with the consent of a parent or keeper.

 

3.6 Sakura Tattoo always has the right to ask for a valid ID from the client, to make copies of it and store these. If the client cannot show a valid ID, Sakura Tattoo has the right to refuse the order.

 

3.7 Texts and numbers are to be checked in advance by the client. Errors that result from this are the responsability and risk of the client.

 

4. Liability

 

4.1 By giving an order to Sakura Tattoo the client recognizes that Sakura Tattoo has an effort-commitment.Sakura Tattoo will make the best effort to create the best possible result. Sakura Tattoo can never garantee that the intended result will be actually reached. Sakura Tattoo is not liable to not or not completely reaching the intended  result and even for damage which could occur as a result of the treatment, unless it is proven that the damage is due to intend or neglect.

 

4.2 In case Sakura Tattoo is finded liable for any damage suffered by the client, the compensation is limited to the amount that Sakura Tattoo has brought in account for the delivery of products or services to the client.

 

4.3  Every right to compensation expires in case the client has not taken immediate measures to limit the damage, respectively prevent more or other damage.; as well as informing Sakura Tattoo as soon as reasonably possible of all relevant information.

 

4.4 Sakura Tattoo  can use all legal and contractual means of counter-notification which Sakura Tattoo can call upon to counter Sakura Tattoo’s liability towards the client; also for the benefit of Sakura Tattoo’s employees or possible third parties for those who’s acts Sakura Tattoo is liable for by law.

 

4.5 Sakura Tattoo cannot be held responsible for damage to clothing or other belongings of the client.

 

5. Guarantee

 

Sakura Tattoo uses for tattooing only inks and pigments which are controlled by the Dutch Ministry of Public Health and the inspectorate of goods as determined by law.

 

6. Applicable law / compotent judge

 

6.1 On these terms and conditions as well agreements on which these terms and conditions are or could be applicable to, the Dutch law is applied.

 

6.2 Disputes between Sakura Tattoo and client, resulting from the agreements on to which the terms and conditions are applicable, will exclusively be judged by the competent judge of the Court in Amsterdam, or/if Sakura Tattoo is acting as demanding or requesting party, specificly chooses a competent judge in the livingplace of the client.

 

7. Conversion

 

If and on ground of reasonableness and fairness of the unreasonable, onerous character on any provision in these terms and conditions can’t be appealed to, to this provision an according meaning will be; accounted to the content and thrust, so it can be appealed to.

 

8. Final provision

 These terms and conditions are applicable on all employees of Sakura Tattoo and on any third party which is enabled for implementation of the agreement.This clause can never be meant as any recognision that the implied employees or enabled third parties acted on personal behalve by the implementation of the agreement.

 
© Sakura Tattoo Amsterdam.   Terms and conditions

kadobonachter